Inforgraphic Chỉ Số Kinh Tế Việt Nam Tháng 11/2021

Theo cục thống kê Việt Nam. Các chỉ số kinh tế tháng 11/2021 được trình bày dưới dạng hình ảnh thông tin. Các chỉ sổ kinh tế có nhiều chuyển biến tốt.

Dưới đây là Infographic các chỉ số kinh tế Tháng 11/2021 - Của cục thống kê Việt Nam

Theo cục thông kê Việt Nam